Skadereglering och miljö

Det är i vår skadereglering som vi som försäkringsföretag kan göra allra störst miljönytta. Det är i samband med vår skadereglering som vi köper in som mest varor och tjänster när våra försäkringstagare har råkat ut för en skada.

Som försäkringsbolag är vi ISO 14001-miljöcertifierade. ISO 14001 är en internationell standard som innebär att vi har ett ledningssystem som styr oss åt rätt håll i vårt miljöarbete. Eftersom certifieringen sköts av en extern, oberoende part ger den oss tydliga signaler om vad vi gör bra och vad vi måste göra bättre.

En gång om året genomförs en revision på hela vår verksamhet. Det innebär att det kommer hit en revisor som granskar oss och kontrollerar att vi följer de rutiner och mål som vi har satt upp inom verksamhetens alla områden. Vår årliga revision för ISO 14001 görs av Svensk Certifiering. Svensk Certifiering är ett företag inom certifiering som har mångårig erfarenhet, hög kompetens och mycket hög grad av kundnöjdhet.

Vi är alltid miljösmarta – ibland märker du det, ibland inte

Du kommer säkert märka att hyrbilen du får är en miljöhyrbil och att det är mer miljösmart att laga ditt stenskott än att byta ut hela glasrutan. Du kanske inte kommer att märka att materialen som målarna och snickarna använder för att reparera ditt hus är miljömärkta eller att verkstaden som reparerar din bil uppfyller våra miljökrav. För faktum är att våra försäkringar fungerar precis som de flesta andra försäkringar, men med skillnaden att de är bättre för miljön.

Våra leverantörer väljs utifrån deras miljöarbete

När vi väljer vilka vi ska samarbeta med för att reglera våra kunders skador väljer vi endast de leverantörer som är miljöcertifierade eller som kan uppfylla våra krav på ett miljösmart arbetssätt. Vi väljer våra leverantörer för skadereglering enligt kraven nedan.

Miljökrav på byggfirmor

Företaget skall ha en miljöpärm och arbetsmetoder för minskad miljöbelastning.

Vid reparation ska de miljömässigt bästa produkterna och bästa materialet användas och substitutionsprincipen tillämpas.

FSC-märkta varor ska alltid användas.

Stickprovskontroller utförs.

Miljökrav bilverkstäder

Verkstaden ska ha en miljöpärm samt arbetsmetoder för minskad miljöbelastning.

Verkstaden ska söka begagnade reservdelar i alla ärenden.

Avlopp utan oljeavskiljare ska vara igensatta. Lock kan vara ett alternativ.

Slipdamm från lack, plåt och plast ska avskiljas och lagras som farligt avfall.

Spillolja ska uppsamlas och levereras till anläggning godkänd för destruering av miljöfarliga ämnen.

Hantering av miljöfarliga ämnen och komponenter ska ske så att negativ miljöpåverkan undviks.

Blandning av miljöfarligt avfall får ej ske med annat avfall.
Miljöfarligt avfall får ej lämnas som privatperson till miljöstationen, transportdokument krävs.

Bortforsling av farligt avfall får endast transporteras av någon med tillstånd för detta.

Stickprovskontroller utförs.

Övriga skadeleverantörer

Carglass är specialister inom bilglas. De lagar och byter rutor på alla bilmärken, oavsett årsmodell. De ser alltid till att de lagar i första hand vilket innebär en positiv miljöpåverkan samtidigt som du sparar pengar eftersom du slipper självrisk vid reparation när du har din bilförsäkring hos oss.

Godsinlösen Nordic AB är ett logistikföretag vars tjänst innebär att skadat gods, t ex mobiltelefoner och bärbara datorer, tas om hand och får ett förlängt liv. Vårt samarbete med Godsinlösen innebär en enklare skadehantering, sänkta skadekostnader och en positiv miljöpåverkan.

Tack vare Godsinlösens tjänst kan vi bland annat erbjuda våra kunder en god service och en bra lösning till våra kunder samtidigt som vi ser till att det skadade godset går in i tillverkningsprocessen igen. För varje mobiltelefon som återanvänds sparas 27 kg koldioxid.

Hertz erbjuder biluthyrning på 220 stationer i ca 125 orter i Sverige och är ett av Sveriges ledande hyrbilsföretag. De är miljöcertifierade enlig ISO 14001 och certifierade enligt den nya standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000.

Nomor är ett av Sveriges största företag inom skadedjursbekämpning. De är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

SOS International är den ledande assistansorganisationen i Norden som hjälper dig, dygnet runt, om du råkar ut för en akut skada, oavsett var du befinner dig i världen.

Viking är en av Nordens största assistansaktör med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och erbjuder assistans till alla typer av fordon.

Kontaktuppgifter till skadeavdelningen

Telefon: 010-4900 998

Mailadress:

Vi finns på plats måndag till fredag kl 8.15-16.45.
Vid akuta skador kan du ringa dygnet runt, du kopplas då till vår skadejour som hjälper dig.